תנאי השימוש באתר

 

עדכון אחרון: 26 בנובמבר 2023

  1. כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מרפאות היופי  “Beauty clinic” מבית סופר-פארם  (להלן: “המרפאות“),   https://beauty-clinic.co.il (להלן: “האתר“). האתר פועל כאתר שיווקי של המרפאות ומספק למשתמש מידע על המרפאות, השירותים הניתנים על ידן והדרכים ליצירת קשר עמן.

1.2 בעלת האתר ומפעילתו הנה סופר-פארם מרפאות יופי (שותפות רשומה), מספר שותפות 540295672, מרח’ שנקר 16, הרצליה מקבוצת סופר-פארם (ישראל) בע”מ  (להלן: “השותפות” או “סופר-פארם“).

1.4 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש (להלן: “המשתמש“) באמצעות האתר. לפיכך, המשתמש מתבקש לקרוא תקנון זה (להלן: “התקנון“) במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.

1.5 גלישתך באתר וכל פעולה בו מהווה הסכמה לקבל על עצמך את הוראות התקנון ולפעול לפיהם.

1.6 התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

1.7 התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

1.8 המשתמש מצהיר כי קרא את התקנון והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד השותפות ו/או מי מטעמה. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.

1.9 השותפות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

1.9 השותפות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר או להפסיק את פעילותו, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. השותפות לא תשא בכל אחריות בגין כל שינוי, השהייה או הפסקה של פעילות האתר. כל תוספת או שינוי שנעשה באתר או בתקנון יחייבו את המשתמש עם המשך שימושו באתר. לפיכך, אנו ממליצים לך לעיין בתקנון מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל ואינך מסכים לשינויים, עליך להימנע מהמשך שימוש באתר.

1.10 יתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

1.11 לבירורים נוספים ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני: NLOFF@beauty-clinic.co.il

  1. השימוש באתר

2.1 אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

2.2 אין להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, להפיץ, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, לאחסן או להשתמש בתוכן האתר, כולו או חלקו.

2.3 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות האמור, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

2.4 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

המשתמש מתחייב לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק או תקנה העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תקנון זה.

 

  1. הסכמה לקבלת פרסומת

ככל שהמשתמש אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, המשתמש יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו, ובפניה למייל: NLOFF@beauty-clinic.co.il.

  1. מידע חיצוני ומידע רפואי

4.1 באתר עשויים להופיע קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים. השותפות לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי המשתמש יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. השותפות לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.

4.2 כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה ותכשירים הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה רפואית. השותפות מדגישה ללקוח כי מחובתו להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש בטיפול או בתכשיר כלשהם.

  1. סודיות ופרטיות

המשתמש מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים באתר, כגון – בטופס יצירת קשר או קביעת פגישה באמצעות האתר, נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם בהתאם למדיניות הפרטיות.

  1. אחריות

6.1 האתר בכללותו, על כל התכנים המופיעים בו, מוצע לציבור ולמשתמש כמות שהוא (‘As Is’) ובכפוף לזמינותו (‘As available’).

6.2 ידוע לך כי השותפות לא תישא בכל אחריות שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, מפורשת או משתמעת, לשימושך בקשר עם האתר. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהינו עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו.

6.3 כוונת השותפות היא שהתוכן המופיע באתר יהיה עדכני ומדויק, ואולם יתכן והתוכן אינו שלם וכי נפלו שיבושים, אי דיוקים, טעויות טכניות או אחרות בתוכן והשותפות לא תישא באחריות לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן המצוי באתר. המונח “תוכן” או “תכנים”, משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו”ב.

6.4 התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה או חוות דעת רפואית, ועל כן, המשתמש מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על תוכן המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.

6.5 כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות, לגבי שירותים ומוצרים שונים, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע זה משום הבטחה לתוצאה כלשהי או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים והשירותים. סופר-פארם לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע שבאתר, לרבות בקישורים לאתרים אחרים או כל מקור מידע  אחר.

6.6 השותפות עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמש חוויית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין לתקלות או בעיות ומעת לעת, עשויה שלא להיות למשתמש גישה לאתר.

6.7 השותפות לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר או כל בעיית חומרה, וירוסים, תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר, או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

  1. קניין רוחני

7.1 האתר והמידע הנכלל בו, לרבות עיצוב האתר וכל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), לרבות טקסט, תמונה, קול ווידאו בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה הקיימים כיום או שיהיו קיימים בעתיד או כל שילוב שלהם, לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע או תוכן אחר בכל פורמט שהוא וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם (להלן: “התוכן” או “התכנים“) הינם בבעלותה המלאה והבלעדית של סופר-פארם ומוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים.

7.2 כל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא (וזאת, בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו) בקשר עם האתר ובכללן, שם המתחם  (“Domain”), פטנטים, סימני המסחר, לוגו, סמלילים וסימני שירות, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, תוכנות מחשב, מידע סודי, סודות מסחריים, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, מוניטין, מדגמים, ידע, לוגו, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם רכושה הבלעדי של השותפות או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית.

7.3 אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור השותפות לכך מראש ובכתב. אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע בפומבי, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, ללא הסכמתה מראש ובכתב של השותפות, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה).

  1. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.

 

 

איזה יופי שבחרת בביוטי!

כמה‭ ‬פרטים‭ ‬קטנים‭ ‬ונחזור‭ ‬אליך לקביעת‭ ‬פגישת‭ ‬אבחון‭ ‬ללא‭ ‬עלות
שדה אינו תקין
שדה אינו תקין
שדה אינו תקין
שדה אינו תקין
השאר/י פרטים לשיחה עם נציג